• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “วันเกียรติยศ”

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน“วันเกียรติยศ” พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นทางการศึกษา เนื่องในวันเกียรติยศ  โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญแก่ครู นักเรียน นักเรียนเก่า รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนด้านต่างๆ แก่โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้มีมารยาท และจิตใจมีคุณธรรม

                สำหรับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบเนื่องจากโรงเรียนราชวิทยาลัย ของล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ที่มีพระราชประสงค์จะฝึกหัดอบรมกุลบุตรให้ได้รับการศึกษาอย่างชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษในรัชสมัยนั้น มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกหัดตนแบบพับบลิคสคูล ตามอย่างโรงเรียนอิตันของประเทศอังกฤษ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะครูและนักเรียนราชวิทยาลัย ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชกาล จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมโรงเรียนราชวิทยาลัย โรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนพรานหลวงเข้าด้วยกัน กำเนิดเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นเกียรติยศแด่พระบรมเชษฐาธิราช แต่ด้วยความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ของนักเรียนเก่าราชวิทยาลัยที่มีจิตวิญญาณราชวิทย์จิตใจสามัคคี (Esprit de corps) เดียวกัน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือว่า “จิตวิญญาณแห่งราชวิทยาลัยมาสู่ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย” นับแต่วันสถาปนาโรงเรียน 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2507 เป็นต้นมา