• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม อบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

                วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน และตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันได้ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552-2562 จำนวน 168 หมู่บ้าน และในปี 2563 ได้คัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 93 หมู่บ้าน

                สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำในการส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมในระดับครัวเรือน กลุ่มอาชีพ การบริหารชุมชน จัดการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านจากอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม รวม 49 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 98 คน ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 106 คน

                และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านจากอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล รวม 44 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 88 คน ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 98 คน