• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

                วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีในครั้งนี้

                สำหรับการจัดกิจกรรมในงานวันมาฆบูชา มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การเวียนเทียน การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

                โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้มอบของที่ระลึก ให้กับผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล จากนั้นได้นำข้าราชการและประชาชน ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 3 รอบ หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถราจารย์ ไปจนถึงเวลา 23.00 น.