• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ประจำปี2563

                วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และเสียสละชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 66 ปี ในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้เริ่มมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำการตั้งแต่ปี 2534  รวมเป็นเวลา 29 ปี โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อีกทั้งด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจ ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านมวลชน การเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และการช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ

                สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีจำนวน 109 นาย โดยมีพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต จากนั้น รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้อ่านสารของ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และประดับยศแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินขวัญถุงแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกด้วย