• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมลงนามความร่วมมือโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

                วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข โดยมี พระมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้ 5 ส กับการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ และการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

                นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่พึ่งทางกาย จิตใจ และปัญญา สมตามบทบาทหน้าที่ของวัดและคณะสงฆ์  โดยส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่รมณียะ ด้วยหลัก 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย อันจะเกื้อกูลต่อประชาชนผู้มาบำเพ็ญกุศล และศึกษาพระธรรม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวัด รวมถึงส่งเสริมให้เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง