• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 126 ที่จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 126 ณ อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คณะสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษา เฝ้าถวายสักการะ

                สำหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณีย์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิราช ผู้ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพทางพระพุทธศาสนายิ่ง โดยในวันนี้ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สาธุชนร่วมสมทบโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และด้านภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล ตลอดจนทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

                โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” สำหรับบุคลากรเด่นของมหาวิทยาลัย จากนั้น ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้