• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดเวทีเปิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี

                วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ตัวแทนหมู่บ้าน จาก 243 หมู่บ้าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์คณะทำงาน แกนนำ และนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น ตระหนักในความเป็นพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายองค์ความรู้ นำสู่การพัฒนาได้ในวงกว้างต่อไป