• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์

                วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณถนนซอยหน้าจวน พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และจิตอาสาชาวจังหวัดนครปฐม กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 148 ไร่ เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมกันบำรุงดูแลรักษาพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม และเป็นมรดกของชาติ

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนซอยหน้าจวน พระราชวังสนามจันทร์ให้มีความสวยงาม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณจิตอาสา ที่เสียสละเวลาส่วนตน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พร้อมขอให้ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ ที่สำคัญคือ ทำงานตามความสามารถ สมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อป้องกันบาดเจ็บ เน้นความปลอดภัย ทั้งตนเองและผู้อื่น