• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ม.เกษตรกำแพงแสนจัดปะชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิดดินกำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลการวิจัยด้านดินและปุ๋ย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้จากนักวิจัยอาวุโส ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านดินและปุ๋ย เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ในเชิงกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สนใจการเรียนรู้และแสวงหาความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องดินและปุ๋ย และถือเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของวิทยาเขตกำแพงแสน

                โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ FAO, UN และ IUSS สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ , การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 6 สาขา และการเสวนารวมพลคนรักษ์ ดิน-ปุ๋ย เรื่อง “เพิ่มกำไรด้วยการผลิตอาหารสุขภาพ” ซึ่งมีสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต-นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 300 คน