• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม คณะนักศึกษา วปอ.ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคกลางปริมณฑล

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลโทขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 จำนวน 284 คน ศึกษาดูกิจการและสภาพภูมิประเทศภาคกลางปริมณฑลในเชิงยุทธศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ บุคลากร ให้การต้อนรับ

                ในการนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 รับฟังบรรยายสรุปเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม, การใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ, และบทบาทของโรงไฟฟ้าราชบุรีต่อสังคมในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้สภาพภูมิประเทศภาคกลางปริมณฑล และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสังเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป