• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม 2562

                วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม 2562  นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม โดยนายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยประสานงานหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   ได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ในส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่  ทำงานเชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม  รวมพลังแสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และรณรงค์ เผยแพร่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและจังหวัดนครปฐม   เพื่อให้ ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายปัญหาการค้ามนุษย์ และมีส่วนช่วยในการเฝ้า ระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

                สำหรับจังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง  7 อำเภอ ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ  องค์การสวัสดิการสังคม นักเรียน นักศึกษา นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ และประชาชนที่สนใจ รวม  500  คน