• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ และสถานศึกษาในจังหวัด จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 โดย จำนวน 620 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 จำนวน 430 คน รวมทั้งสิ้น 1,050 คน

                ด้านนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า พระพุทธศาสนาจะมีความเจริญมั่นคงในสั่งคมได้ พุทธศาสนิกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน โดยการศึกษาฝึกฝนปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการบริหารจิตเจริญปัญญา เป็นการพัฒนาจิตใจที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติก่อให้เกิดความสงบ อีกทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ตลอดจนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำ กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น และร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความสุขภายในครอบครัว