• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

                วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ประจำปี 2562 โดยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับวัดใหม่ห้วยลึก ในฐานะวัดและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแผ่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนักเรียนโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

                ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัด และศาสนา มีความเชื่อ และค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาทางเพศ จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้น ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม จึงทรงมอบให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจในหลักธรรมะรวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากประโยชน์ทางตรงที่เกิดกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการร่วมกิจกรรมในโครงการนี้แล้วยังเกิดการสร้างเครือข่ายกระจายความดี ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึงสังคมในวงกว้างต่อไป