• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทีห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561-2565) โดยนางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องด้วยกระทรวงมะหาดไทย ได้แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการปรับห้วงระยะเวลาแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น จาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้  มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาคมท้องถิ่น ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้าน ประธานเครือข่าย/ กลุ่มองค์กร/ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 350 ท่าน