• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3

                วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 โดยมีปลัดจังหวัดนครปฐม  ป้องกันจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นการลด ความต้องการและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นวงจรสำคัญของปัญหายาเสพติด และในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นกระบวนการชักชวน-สมัครใจ เป็นอันดับแรกมีระบบการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล อย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้เสพให้ได้มากที่สุด

                สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้นำรูปแบบการจัดค่ายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการจัดค่ายใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน จำแนกเป็นการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม 3 วัน โดยมีวิทยากร ครูพี่เลี้ยงร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมกิจกรรมกับผู้เสพยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และการรับขวัญเข้าค่ายผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน