• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมเปิดโครงการถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย

                วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่อาคารวานิชไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์เปิดตัวโครงการ “ถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยไปตามถนนเทศา มุ่งหน้าไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งถนนเทศาเป็นถนนสายหลัก ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครปฐม เป็นเส้นทางการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยวที่สำคัญ ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมจึงใช้ถนนเส้นนี้เดินทางสัญจรกันเป็นจำนวนมาก ตลอดจนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักใช้เดินทางมาสักการะบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง และสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และอีก 1 ปัญหาที่สำคัญ คือ การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

                โดยในปี 2562 จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้ถนนเทศา เป็นสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งจะป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ โดยมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาให้ถนนเส้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ผู้คนรับรู้และนำสู่การปฏิบัติโดยทั่วกันที่จะสูบบุหรี่ในเขตที่กฎหมายกำหนด

                จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการขับขี่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วยของรถพยาบาล และการออกปฏิบัติงานของรถดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย หรือประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั้งนี้ โครงการถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่  ขับขี่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะให้ความสำคัญกับการสูบบุหรี่ในบริเวณที่กฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสาร โดยเริ่มต้นจากตัวเอง สู่ครอบครัว องค์กร และสังคม ต่อไป