• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เปิดโครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ไร้ความรุนแรง

                วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไร้ความรุนแรง โดยนายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สู่คนทุกช่วงวัย เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญา สนับสนุนพลังจิตอาสา ภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการปกป้อง เฝ้าระวัง ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาสังคมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจและเชิดชูเกียรติจิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (อพม.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการณ์เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต) วิทยากร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ภายในงานมี “การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” การบรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้สำหรับคุ้มครองผู้ถูกกระทำและด้วยความรุนแรงในครอบครัว” เวทีเสวนา “พลังจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม”