• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ประดับยศของกองอาสารักษาดินแดน แก่นายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช

                วันที่ 29 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกองเอกชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานประดับยศของกองอาสารักษาดินแดนให้กับ นายหมวดเอกเอกพันธุ์  คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้เสนอขอพระราชทานยศ และเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อความเหมาะสมในการปกครองบังคับบัญชา รวมถึงเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติโดยส่วนรวม

                ทั้งนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอนายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช ให้ได้เลื่อนยศเป็น “นายหมวดเอก” และกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอพระราชทานยศ และเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดนแล้ว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศและเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดนตามที่เสนอ โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป