• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม มอบกล้าไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบกล้าไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น

                ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย  สำหรับจังหวัดนครปฐม ได้แจกกล้าไม้ อาทิ ตะเคียนทอง มะฮอกกานี  สัก สมอภิเภก พิกุล ไผ่ ขี้เหล็ก มะขาม มะขามป้อม จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป