• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สืบสานงานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ชาวตำบลวัดละมุด ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน คือวันวิสาขบูชา ได้ 8 วัน ชาวตำบลวัดละมุดจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 126 ปี จนกลายเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น และมีหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

                สำหรับงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในปีนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัดต่างๆ สถานศึกษา ประชาชนชาวตำบลวัดละมุด และตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญให้คงอยู่คู่ตำบลวัดละมุดตลอดไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดขบวนจำลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ได้แก่ พระพุทธเจ้าประสูติ เสด็จออกผนวช ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ต่อด้วยขบวนคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนชุดไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน และขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง 3 รอบ แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน หลังจากนั้น พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ