• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

                วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในรอบ 6 และ 12 เดือนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล โดย ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในประเด็นการลดพลังงาน กำหนดให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ โดยจังหวัดนครปฐมมีส่วนราชการที่รายงานผลการใช้พลังงานในเว็บไซต์ e – report ทั้งหมด 72 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 145 ท่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะประเมินส่วนราชการจากการรายงานผล ในเว็บไซต์ e – report 

                ทั้งนี้จะต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลง อย่างน้อยร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน ถ่ายใต้ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ. ศ. 2562ส่วนที่ 2 ในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลรายงานอย่างถูกต้อง โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรกได้ผ่านไปแล้ว ในครั้งนี้จะตัดรอบการประเมินรอบที่ 2 ในเดือนสิงหาคมต่อไป