• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

                วันที่ 30 เมษายน 2562 นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่เคลื่อนตัวหนาแน่นบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำเภอสามพราน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้

                นายสมชาย กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนผักตบชวาจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรค ต่อการไหลของน้ำ ส่งผลให้น้ำเริ่มเน่าเสียและกีดขวางการสัญจร กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่งเรือกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 ลำ ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณสะพานบางเลน อำเภอบางเลน มีเรือสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ จุดที่ 2 บริเวณสะพานห้วยพลู อำนครชัยศรี มีเรือสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ และจุดที่ 3 บริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ อำสามพราน มีเรือสายพานลำเลียง จำนวน 3 ลำ และแบ็คโฮบนเรือพอนทูน จำนวน 2 ลำ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนได้ประมาณ 430,000 ตัน ต่อปี ตั้งแต่ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านจังหวัดนครปฐม ถึงอ่าวไทย ที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร

                ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ได้จัดตั้งสถานีดักผักตบชวา แต่มีปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่สามารถกันทุ่นดักผักตบชวาแบบถาวรได้เนื่องจากมีเรือลากจูงวิ่งผ่าน ประกอบกับการขึ้น - ลง ของน้ำที่แรง พัดพาผักตบชวาขึ้น - ลง ตามกระแสน้ำไปด้วย และสถานที่ทิ้งผักตบชวาริมแม่น้ำท่าจีนมีจำกัด ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า