• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน

                วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่บริษัทไอเอสเอ แวลู จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ บริษัท ไอเอสเอ แวลู จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันเรียกว่า วัน May Day เป็นวันที่กำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปี

                สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือและสร้างมาตรฐานด้านแรงงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว มาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกด้วย