• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม
สารจากผู้ว่า
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ประกาศ
11 พฤษภาคม 2559
วิสัยทัศน์จังหวัด : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น

--------- ไม่มีข้อมูล ---------