• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าประสงค์

"เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ

 • 1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
 • 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม 

 • 1. สินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
 • 2. ขยายการพัฒนาพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
 • 3. การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้
 • 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ลดการเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งความรู้
 • 5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

ค่านิยมของจังหวัด 

 • เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม

วัฒนธรรมขององค์กร 

 • รักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือการทำงานร่วมกันในจังหวัด