• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าประสงค์

"เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
  • 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม 

  • 1. มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
  • 2. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
  • 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมของจังหวัด 

  • เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม

วัฒนธรรมขององค์กร 

  • รักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือการทำงานร่วมกันในจังหวัด