• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าประสงค์

"เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม

  • 1. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  • 2. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยาย ความเจริญของเมืองหลวง
  • 3. ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน

ค่านิยมของจังหวัด

  • เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม

วัฒนธรรมขององค์กร

  • รักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือการทำงานร่วมกันในจังหวัด