• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง(Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)

วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Tourism & Food Metropolis) และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

           2.  เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็น Smart City

เป้าหมายและตัวชี้วัด

           1.  มูลค่าการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ

    •   ข้าว 2,607 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 2,145 ล้านบาท) +5%

    •   กล้วยไม้ 639 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 590 ล้านบาท) +2%

    •   ส้มโอ 27 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 22 ล้านบาท) +5%

    •   พืชผัก 114 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 94 ล้านบาท) +5%

2.  จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์

    •   มาตรฐาน GAP ปีละ 575 แปลง

    •   มาตรฐานอินทรีย์ ปีละ 10 แปลง

    •   จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ปีละ 575 ฟาร์ม

3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste

    •   จำนวน 2,223 ร้าน (ฐานปี 2558 = 2,053 ร้าน) +2%

4.  รายได้จากการท่องเที่ยว

    •   มูลค่า 7,370 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 5,034 ล้านบาท) +10%

5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน

    •   มูลค่า 10,262 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 9,502 ล้านบาท) +8%

แนวทางการพัฒนา

           1.  พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ (Feed) – การทำฟาร์ม (Farm) – การแปรรูป (Food) – พร้อมรับประทาน (Table) – การกระจายสินค้า (Distribution)

           2.  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (Nakhon Pathom Love Destination)

           3.  ส่งเสริมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อขยายฐานการค้ากับต่างประเทศ

           4.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)

           5.  พัฒนาระบบต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ การสร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

วัตถุประสงค์

           พัฒนาอำเภอ ตำบล ชุมชนให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายและตัวชี้วัด

           1.  จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อปี ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง/ปี

           2.  ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึง (ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ)

               •   ไฟฟ้า (ฐานปี 2558 นครปฐม ร้อยละ 79.86 ประเทศ 88.41)

               •   น้ำประปา (ฐานปี 2558 นครปฐม ร้อยละ 11.96 ประเทศ 15.77)

แนวทางการพัฒนา

           1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

           2.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหลักของแต่ละอำเภอ/ชุมชนในทุกๆ ด้าน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้เกิดรายได้แก่ประชาชนโดยเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย

           2.  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           3.  เพื่อลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่พึงได้รับ

           4.  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

           1.  ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรมที่สำคัญ

               •   อัตราลดลง (ร้อยละ 5/ปี)

           2.  ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติด/ปี 

               •   อัตราลดลง (ร้อยละ 5/ปี)

           3.  อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

               •   ลดลง

           4.  ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลพิษ (ร้อยละ 95)

           5.  ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ/บริการภาครัฐ 7 ด้าน (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่อยู่อาศัย, การทำงานการมีรายได้, กระบวนการยุติธรรม, นันทนาการ, และบริการทางสังคม) (ร้อยละ 65)

แนวทางการพัฒนา

           1.  สนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจในการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาความยากจน

           2.  ส่งเสริมการจัดระเบียบ ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

           3.  ส่งเสริมระบบสวัสดิการและการบริการภาครัฐแบบเท่าเทียม ทั่วถึง และเสมอภาค