• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

                1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิต

                2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดต้นทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

                3. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตและพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

                4. ส่งเสริมการค้า การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

                1. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมสินค้าด้านการท่องเที่ยว

                2. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

                3. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และ ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

                1. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

                2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางสังคม

                3. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

                4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน