• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

                1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โครงสร้างและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

                2. พัฒนาการผลิต การแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

                3. ส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                4. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

                5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน

กลยุทธ์

                1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ

                2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและสินค้าด้านการท่องเที่ยว

                3. พัฒนาบุคลการด้านการท่องเที่ยว และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

                4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ การตลาด การท่องเที่ยวเชิงรุก รวมถึงการสร้างแบรนด์ (Nakhonpathom Branding) และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และ ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

               1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ

               2. การศึกษามีคุณภาพ และ ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้

               3. สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

                1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนปัจจัยรองรับเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

                2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางสังคม

                3. พัฒนาการให้บริการทางการสาธารณสุขและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

                4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ

                5. ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

                6. สร้างสังคมแห่งความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันของชุมชนและสังคม

                7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน