สัญลักษณ์ของอาเซียน

The ASEAN Way เพลงอาเซียน

The ASEAN Way (Thai) เพลงอาเซียน

ท่องโลกอาเซียน แผ่น 1

ท่องโลกอาเซียน แผ่น 2

1. Brunei Darussalam

(บรูไน ดารุสซาลาม)

2. Kingdom of Cambodia

(ราชอาณาจักรกัมพูชา)

3. Republic of Indonesia

(สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

4. Lao People’s Democratic Republic

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว)

5. Malaysia

(มาเลเซีย)

6. Republic of the Union of Myanmar

(สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

7. Republic of the Philippines

(สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

8. Republic of Singapore

(สาธารณรัฐสิงคโปร์)

9. Kingdom of Thailand

(ราชอาณาจักรไทย)

10. Socialist Republic of Vietnam

(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)