BannerLineITAS.jpgExtend OIT.jpgImage.jpeg

ส่วนราชการในสังกัดภูมิภาค

 

1.  สำนักงานจังหวัดนครปฐม     
 2.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  
3.   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม               
4.   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม     
5.   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  
6.   ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม  
7.   สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมและสาขา  
8.   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม    
9.   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
10.   สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  
11.   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
12.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม        
13.   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม  
14.   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  
15.   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม  
16.   สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม  
17.   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  
18.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  
19.   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
20.   โรงพยาบาลนครปฐม  
21.   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  
22.   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  
23.   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  
24.   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม  
25.   สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม  
26.   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  
27.   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  
28.   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม  
29.   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม  
30.   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  
31.   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  
32.   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม  
33.   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม  
34.   สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม